Algemene voorwaarden & Privacy statement

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

 1. Moxie Sport Analysis & Coaching gevestigd te Erp is een eenmanszaak gedreven door Dr. C. Munsters (hierna te noemen Moxie Sport).
 2. Opdrachtgever is diegene die aan Moxie Sport opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden of door de Opdrachtgever ingeschakelde – derde.
 3. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder ‘Opdracht’ , alle werkzaamheden waarvoor een Opdrachtgever Moxie Sport wil inschakelen en welke bij aanvaarding door Moxie Sport leidt tot een Overeenkomst.
 4. Met Overeenkomst wordt bedoeld: iedere overeenkomst die met betrekking tot het verlenen van diensten door Moxie Sport tot stand komt tussen Moxie Sport en de Opdrachtgever, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.
 5. In deze algemene voorwaarden worden alle diensten van Moxie Sport (zoals o.a. cursussen, fittesten, trainingen en begeleidingstrajecten) omschreven met de term ‘Training’.
 6. De algemene voorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

 

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van en zijn van toepassing op alle door de Opdrachtgever gedane aanvragen, op de door Moxie Sport uitgebrachte aanbiedingen, op opdrachten van Opdrachtgever, op opdrachtbevestigingen van Moxie Sport en op alle door Opdrachtgever met Moxie Sport te sluiten en gesloten Overeenkomsten met betrekking tot het verlenen van diensten door Moxie Sport.‘
 2. Op alle door Moxie Sport aanvaarde overeenkomsten en trainingen zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. Andere al dan niet kenbaar gemaakte voorwaarden worden op voorhand expliciet uitgesloten.
 3. Deze Algemene Voorwaarden worden steeds kenbaar gemaakt aan Opdrachtgever bij aanvang van de eerste opdracht en worden geacht verder toepasselijk te zijn op alle vervolg opdrachten van welke aard dan ook.
 4. Uitsluitend indien schriftelijk overeengekomen kan door Moxie Sport worden afgeweken van het in deze Algemene Voorwaarden gestelde.
 5. Moxie Sport is gerechtigd om wijzigingen in haar Algemene Voorwaarden aan te brengen. Deze dienen schriftelijk toegezonden te worden aan Opdrachtgever. Indien binnen drie weken na datum toezending geen schriftelijk bezwaar wordt gemaakt door Opdrachtgever zijnde gewijzigde Algemene Voorwaarden onherroepelijk van toepassing. Bij bezwaar treden Moxie Sport en Opdrachtgever in overleg.
 6. Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, maar zullen de Algemene Voorwaarden voor het overige volledig van kracht blijven. In plaats van een eventueel ongeldige bepaling heeft te gelden een bepaling die de bedoeling van partijen het meest benadert.

 

ARTIKEL 3 – INFORMATIE, ADVIEZEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 1. Moxie Sport zal Opdrachtgever vrijblijvend in algemene zin informeren over hetgeen wat zij voor Opdrachtgever kan doen, de mate waarin deze informatie ziet op training technische inhoudelijke aspecten is uitsluitende ter beoordeling van Moxie Sport.
 2. Training technische inhoudelijke adviezen worden in beginsel niet vrijblijvend verstrekt en worden als werkzaamheden in opdracht gezien.
 3. Alle aanbiedingen tot het sluiten van een overeenkomst zijn vrijblijvend, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.
 4. De tussen Moxies Sport en de Opdrachtgever te sluiten overeenkomst is rechtsgeldig vanaf het moment dat het paard wordt aangeboden voor een training en Moxie Sport met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen en/of de training heeft geleverd.
 5. Moxie Sport heeft te allen tijde het recht om indien een aanbod tot het sluiten van een opdracht uiteindelijk niet tot een definitieve overeenkomst leidt, alle kosten die Moxie Sport heeft moeten maken om de aanbieding aan de Opdrachtgever te verstrekken, in rekening te brengen.
 6. Moxie Sport heeft het recht om het sluiten van een overeenkomst, ten aanzien van een aan haar ter begeleiden aangeboden paard, om haar moverende redenen te weigeren en/of om slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen, tenzij Moxie Sport op grond van wettelijke en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is het aangeboden paard wel te begeleiden. Daarnaast kan Moxie Sport zonder schadeplichtig te zijn een opdracht kan weigeren.

 

ARTIKEL 4- AANVAARDING OPDRACHT

 1. Een opdracht zal niet zijn aanvaard dan nadat deze schriftelijk door Moxie Sport is bevestigd, of wanneer de uitvoering daarvan feitelijk is aangevangen.
 2. Een aanvaarde opdracht leidt tot een overeenkomst tot het leveren van een training en alle daaronder vallende werkzaamheden. Moxie Sport voert deze werkzaamheden uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van haar mag worden verwacht.
 3. Het staat Moxie Sport vrij om derden in te schakelen bij haar werkzaamheden.
 4. De Opdrachtgever is gehouden om alle gegevens die van belang zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig te verstrekken. Moxie Sport is nooit aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever of een door deze ingeschakelde derde ontstaan doordat Moxie Sport is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Moxie Sport zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 6. Door het verstrekken van de overeenkomst van Moxie Sport, verklaart de Opdrachtgever zich akkoord met de door Moxie Sport gehanteerde prijzen, waaronder het honorarium.
 7. Alle bedingen van deze voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van medewerkers van Moxie Sport, evenals overige personen die bij, voor of namens haar werkzaam zijn.

 

ARTIKEL 5 – OVERMACHT

 1. Onder overmacht aan de zijde van Moxie Sport wordt verstaan elke van de wil van Moxie Sport onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verminderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Moxie Sport kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst was te voorzien. Tot die omstandigheden worden onder meer gerekend werkstakingen, calamiteiten bij Moxie Sport, (burger)oorlog, oorlogsgevaar, (natuur)rampen, oproer, rellen, brand, molest, andere bedrijfsstoornissen en maatregelen van overheidsinstanties.
 2. Moxie Sport zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachtstoestand op de hoogte stellen.
 3. Indien Moxie Sport door overmacht wordt verhinderd de Overeenkomst uit te voeren, heeft Moxie Sport het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden, zulks ter keuze van Moxie Sport, zonder dat Moxie Sport tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever is gehouden.

 

ARTIKEL 6 – OPSCHORTING EN BEËINDIGING

 1. Moxie Sport is gerechtigd om, onverminderd haar recht op schadevergoeding, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang de uitvoering van de Overeenkomst en alle daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten en/of de Overeenkomst en alle daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder door Opdrachtgever tot schadevergoeding te kunnen worden aangesproken, indien:
 2. Opdrachtgever enige verplichting op grond van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
 3. Ten aanzien van Opdrachtgever faillissement of surseance van betaling is aangevraagd, dan wel indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, schuldsanering is aangevraagd;
 4. De onderneming van Opdrachtgever wordt ontbonden, geliquideerd of stilgelegd;
 5. Executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel deel van het vermogen van Opdrachtgever;
 6. Moxie Sport gegronde redenen heeft om te vrezen dat Opdrachtgever niet in staat is dan wel zal zijn om zijn verplichtingen voortvloeiende uit de met Moxie Sport gesloten Overeenkomst te voldoen en Opdrachtgever op verzoek van Moxie Sport niet of onvoldoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen.
 7. Alle vorderingen die Moxie Sport in de gevallen als bedoeld in lid 1 van dit artikel op Opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en volledig opeisbaar zijn.
 8. Opdrachtgever is niet gerechtigd om zich jegens Moxie Sport op enig opschortingsrecht of op verrekening te beroepen.
 9. Opdrachtgever is niet gerechtigd om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

 

ARTIKEL 7 – ANNULERING DOOR MOXIE SPORT

 1. Wanneer zich voor een Training minder deelnemers aanmelden dan het vereiste minimum wat voor de betreffende training is vastgesteld houdt Moxie Sport zich het recht voor de Training te annuleren zonder dat Opdrachtgever een recht kan doen gelden op enige schadevergoeding. Eventuele reeds gedane betalingen voor de betreffende Training zullen worden gerestitueerd.

 

ARTIKEL 8 – ANNULERING DOOR OPDRACHTGEVER

 1. Indien Opdrachtgever of een derde niet aan de Training kan deelnemen, dan dient hij zich uiterlijk 24 uur van te voren af te melden. De cursus kan dan in overleg met de Opdrachtgever op een later tijdstip worden ingehaald.
 2. Indien Opdrachtgever een Training niet tijdig annuleert, kan deze niet worden ingehaald en is de Opdrachtgever de volledige kosten verschuldigd.

 

 

 

ARTIKEL 9 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. Iedere ruiter die deelneemt aan de Training van Moxie Sport garandeert door deelname dat het paard ‘fit to compete’ is. Daar wordt onder verstaan dat het paard lichamelijk in staat is om de Training in goede gezondheid te volbrengen. Mocht tijdens of na de Training onverhoopt blijken dat het paard daar niet toe in staat is (geweest) en geblesseerd raakt, dan blijft het risico daarvoor te allen tijde bij de ruiter. Dat geldt ook voor het geval het paard vanwege een andere oorzaak gedurende de Training geblesseerd raakt.
 2. Iedere ruiter die het door Moxie Sport verstrekte Training volgt, doet dat geheel op eigen risico. Dat betekent dat wanneer het paard als gevolg van of gedurende een Training geblesseerd raakt, het risico daarvoor te allen tijde bij de ruiter blijft. De Opdrachtgever, dan wel de derde die deelneemt aan de Training van Moxie Sport zelf voor een adequate aansprakelijkheidsverzekering, brandverzekering, diefstalverzekering en ongevallen- en/of ziektekostenverzekeringen dient te zorgen en zichzelf, zijn/haar bezittingen en eigendommen als ook paard en harnachement zelf te verzekeren.
 3. Indien zich bij de uitvoering van de Overeenkomst onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Moxie Sport leidt, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Moxie Sport aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Moxie Sport toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Moxie Sport is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

 1. Indien Moxie Sport aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van Moxie Sport steeds beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde voor de Training waarbij de schade is ontstaan.
 2. De beperkingen van de voorgaande leden gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Moxie Sport.
 3. Binnen het kader van de beperking van de aansprakelijkheid in de voorgaande leden is Moxie Sport slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van werkzaamheden die door Moxie Sport zelf of in haar opdracht zijn verricht.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Moxie Sport voor alle aanspraken van welke aard dan ook die derden jegens Moxie Sport geldend mochten maken ter zake van eventueel te lijden of geleden schade die verder gaan dan de aansprakelijkheid die Opdrachtgever jegens Moxie Sport kan doen gelden, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

 

ARTIKEL 10- INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de producten en diensten van Moxie Sport, waaronder mede maar niet uitsluitend verstaan de analysetool, en alle door Moxie Sport in opdracht van Opdrachtgever vervaardigde documenten, waaronder mede maar niet uitsluitend verstaan databankrechten en auteursrechten op uitgevoerde analyses, trainingsprogramma’s, fittestprotocollen en cursusmateriaal, berusten uitsluitend bij Moxie Sport. Opdrachtgever erkent deze rechten en garandeert dat zij zich zal onthouden van iedere inbreuk daarop.
 2. Opdrachtgever verkrijgt enkel een (in goederenrechtelijke zin) niet-overdraagbaar gebruiksrecht op voornoemde documenten uitsluitend voor intern gebruik, louter voor de doeleinden die voortvloeien uit de Overeenkomst en onder voorwaarde van volledige nakoming door Opdrachtgever van haar verplichtingen uit de Overeenkomst. Onverminderd het voorgaande en behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Moxie Sport, is het Opdrachtgever dus niet toegestaan om voornoemde documenten te verveelvoudigen, openbaar te maken, te bewerken en/of te anderszins te gebruiken en/of exploiteren.
 3. Tijdens een Training ontvangt de Opdrachtgever feedback op de analyses van de gedane Training. Het databank recht van de uitgevoerde analyses alsmede de analyse tool hiervoor blijft ten alle tijde bij Moxie Sport.

 

ARTIKEL 11- HONORARIUM EN KOSTEN

 1. Moxie Sport stelt de in rekening te brengen tarieven en honoraria vast volgens zijn eigen tarieven naar gelang tijd en omstandigheden en is bevoegd haar tarieven aan te passen. Op de nota wordt de berekende BTW vermeld.
 2. Betaling van de nota van Moxie Sport kan contant geschieden, direct na de verrichting tenzij anders wordt overeengekomen tussen Moxie Sport en de Cliënt. Voor niet contante betalingen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. In beide gevallen kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht.
 3. Indien Moxie Sport de vordering in een gerechtelijke procedure, arbitrage of bindend advies daaronder begrepen, aanhangig heeft gemaakt, is Opdrachtgever gehouden de met de procedure gemoeide daadwerkelijk gemaakte kosten aan Moxie Sport te vergoeden. Hieronder zijn begrepen de kosten van (proces)advocaten en procesgemachtigden alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde honorarium en het vastrecht, ook indien deze een eventuele proceskostenveroordeling op grond van artikel 237 en verder van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan.
 4. Indien Moxie Sport reden heeft eraan te twijfelen dat Opdrachtgever zijn financiële verplichtingen nakomt, is Moxie Sport gerechtigd om te allen tijde van Opdrachtgever (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen en/of te verlangen dat de wederpartij een, ter beoordeling van Moxie Sport, deugdelijke zekerheid stelt.
 5. Verrekening of schuldvergelijking door Opdrachtgever is nimmer toegestaan.

 

ARTIKEL 12 – BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN

 1. In geval de Opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door Moxie Sport aan de Opdrachtgever gefactureerde bedragen dan is de Opdrachtgever aan Moxie Sport (onder andere) de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, zoals hieronder is uiteengezet:
  1. Voor zover de Opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt Moxie Sport aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaand bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door de Moxie Sport wordt voldaan.
  2. Voor zover de Opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan maakt Moxie Sport in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek tevens in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op een vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke nu als dan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 50,00 voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur.

 

ARTIKEL 13 – CURSUS BEPALINGEN

 1. Elke deelnemer dient verzekerd te zijn voor wettelijke aansprakelijkheid en zijn/haar paard(en) dienen in goede gezondheid te verkeren en geënt te zijn voor influenza/tetanus. Tevens dient een paard recentelijk te zijn ontwormd.
 2. Na bevestiging door Moxie Sport van het inschrijfformulier is de aanmelding definitief en heeft de deelnemer betalingsplicht. Bij niet tijdige betaling of wanneer de voor inschrijving voor de cursus of training de vereiste documenten geheel of gedeeltelijk ontbreken, is de (aspirant) deelnemer in verzuim. Zonder dat daartoe een nadere in gebreke stelling is vereist, kan de deelnemer de toegang tot de cursus of training worden geweigerd, waarbij de betalingsverplichting van de deelnemer onverkort blijft bestaan, eventueel te vermeerderen met kosten en renten.
 3. De deelnemer heeft na deelname recht op een certificaat, bewijs van deelname of een ander betreffend document, nadat door de deelnemer alle betalingen aan Moxie Sport zijn voldaan.

 

ARTIKEL 14 – TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Op alle Overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van internationale verdragen, voor zover deze geen dwingend recht bevatten.
 2. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan in verband met de Overeenkomst zullen bij uitsluiting worden berecht door de Rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, onverminderd het recht van Moxie Sport om Opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter. Een geschil is aanwezig zodra een der partijen zulks schriftelijk aan de ander heeft medegedeeld.
 3. In geval van verschillen tussen deze algemene voorwaarden en vertalingen daarvan prevaleert de Nederlandse tekst.

 

PRIVACY STATEMENT

 

 1. Moxie Sport verwerkt persoonsgegevens (alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals het adres, telefoonnummer en het e-mailadres). De reikwijdte van de Avg is beperkt tot verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen. Gegevens dan wel data van dieren, waaronder de leeftijd en het niveau, vallen daarmee strikt genomen buiten de reikwijdte van de Avg. Moxie Sport maakt een duidelijk onderscheid tussen de verwerking van persoonsgegevens enerzijds en de verwerking van data van paarden anderzijds.
 2. Moxie Sport verwerkt persoonsgegevens en slaat ten behoeve van de communicatie, marketing, het betaalverkeer, identificatie en het afhandelen van de overeenkomst tussen de Opdrachtgever gegevens op die door elke Opdrachtgever worden aangeleverd, te weten naam, adres, geslacht, leeftijd, email adres, telefoonnummer, financiële gegevens en eventueel bij toepassing website gegevens.
 3. Mail uitwisseling tussen Opdrachtgever zullen via een beveiligde omgeving plaats vinden, via een laptop van Moxie Sport welke alleen toegankelijk is na een inlogverplichting.
 4. Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden.
 5. Opslag van persoonsgegevens en data en verwerkingsgegevens van paarden vinden plaats op een versleutelde cloud omgeving, welke beveiligd is met inlogverplichting vanuit Moxie Sport. Op laptops c.q computers worden dus geen persoonsgegevens en data en verwerkingsgegevens van paarden opgeslagen.
 6. Bij beëindiging van de opdracht of overeenkomst zullen de persoonsgegevens van de betreffende oud-Opdrachtgever na vijf jaar verwijderd worden.
 7. De opdrachtgever heeft het recht op inzage in persoonsgegevens, het recht op rectificatie, het recht op gegevenswissing en het recht op beperking van de verwerking.
 8. Data en verwerkingsgegevens van paarden en/of pony’s die onder begeleiding van Moxie Sport een Training ondergaan worden behandeld als privé-gevoelige persoonsgegevens. Dit betekent dat naam, leeftijd, niveau, discipline en feedback op de analyses van de trainingen en wedstrijden van het betreffende paard/pony wordt opgeslagen op een beveiligde versleutelde cloud omgeving met een inlogverplichting. Deze gegevens zijn nodig om een op maat gemaakte Training te geven of advisering te doen met betrekking tot de huidige fitheid van het paard of pony.
 9. Als paarden en/of pony’s van Opdrachtgevers vallen onder de deelnemersovereenkomst van de KNHS worden de gegevens van de feedback op de analyses van de trainingen op aanvraag van de KNHS gedeeld met de betreffende bondscoach, team veterinair, teammanager en technisch topsport directeur van de KNHS van het betreffende kader.
 10. De ruwe data van de trainingen en wedstrijden van de paarden en/of pony’s van Opdrachtgevers worden opgeslagen op een cloud service welke is ingericht voor deze doeleinden. De individuele inloggegevens van deze persoonlijke cloud accounts van Opdrachtgevers worden door de Opdrachtgever aangeleverd ten behoeve van het afhandelen van de opdracht overeenkomst. Deze inloggegevens worden vervolgens bij Moxie Sport opgeslagen in een versleutelde Cloud omgeving met inlogverplichting.
 11. De ruwe data van trainingen en wedstrijden van de paarden en/of pony’s worden vanuit de persoonlijke cloud accounts ge-exporteerd door Moxie Sport en verder geanalyseerd in een door Moxie Sport ontwikkelde analysetool. In deze analyse tool worden ruwe data verder geanalyseerd om inzicht te geven in trainingsaanpassingen en wordt deze data gebruikt voor lange termijn monitoring. De analysetool vormt een overzicht per paard per jaar, welke de Database genoemd wordt.
 12. De analyse tool alsmede de Database draaien ook volledig in een versleutelde cloud omgeving en is niet als standalone beschikbaar op een pc c.q laptop. Deze cloud omgeving komt tot stand door versleutelde verbindingen en data wordt via niet traceerbaar opgeslagen. Toegang tot deze databank heeft alleen de eigenaar van Moxie Sport en een IT verwerker waarmee een verwerkersovereenkomst is gesloten.
 13. Data en verwerkingsgegevens van paarden en/pony’s kan te allen tijde gebruikt worden voor verder wetenschappelijk onderzoek of ter verbetering van de analyse tool, dan wel opslag in de Database. Dit betreffen geen persoonsgegevens van de Opdrachtgever. Data en verwerkingsgegevens van de paarden en/of pony’s worden dan verder geanonimiseerd, zodat individuele paard gegevens niet te herleiden zijn. Het onderzoek is gericht op het meer inzicht krijgen in training, belasting en belastbaarheid van het paard, om zo het welzijn van het paard verder te optimaliseren.
 14. Moxie Sport heeft een register van verwerkingen opgesteld (artikel 30 Avg). Hierin worden onder meer alle verwerkingsactiviteiten beschreven, de bewaartermijnen, de verwerkingsdoeleinden en een beschrijving van de categorieën van betrokkenen. Dit register wordt op verzoek verstrekt aan de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, voor het toezicht op de naleving van de privacywetgeving.